HjemSkule og utdanningSkulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

Skulefridtidsordning (SFO) er eit tilbod til:

 • elevar i 1.-4. klasse
 • barn med særlege behov i 1.-7. klasse

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars. Alle som søkjer innan fristen skal ha plass på SFO.

Søkjer du etter søknadsfristen, kjem du på ei venteliste.

Slik søkjer du

Når du søkjer SFO-plass har du plassen ut 4.klasse dersom du ikkje seier opp plassen skriftleg.

Oppseiingsfristen/reduksjon av opphaldstid er ein månad frå den 1. i kvar månad. Om våren vil ein ikkje godta oppseiing/reduksjon i opphaldstid som kjem inn etter 1.april.

Søknad sender du via elektronisk skjema.

Du må krysse av for om du vil ha SFO i 10 (ved skulestart) eller 11 månader (frå 1. august).

Kva kostar det?

Foreldre kan betale for eit skulefritidsår som er på 11 månader rekna frå den 01/8 til 30/6 - eller for 10 månader rekna frå skulestart i august og til skuleslutt i juni.

Pris

Prisar:
             

Opphaldstid

Foreldrebetaling pr. mnd.

Gruppe 1

Mindre enn 9 timar

Kr. 1900

Gruppe 2

9-15 timar

Kr.2200

Gruppe 3

Meir enn 15 timar

Kr.2500

Dagsats

 

Kr.300

Sats enkelttimar

 

Kr. 70

Kriseplass

(per veke)

Kr. 770

Gebyr ved for sein

henting

Kr. 275

Dagar med måltid

Dagar med måltid

Pris

2

Kr 90

3

Kr 120

4

Kr 150

5

Kr 180

Søskenmoderasjon

Me har ikkje søskenmoderasjon.  

Redusert foreldrebetaling

Vi gir reduksjon i foreldrebetalinga for SFO på 1.-4. trinn slik at den per elev utgjer maksimalt 6% av inntekta til hushaldet. Ordninga gjeld for kommunale skulefritidsordningar.

Trykk her for å søkje om redusert foreldrebetaling i SFO. 

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova - Lovdata

Kva barneskular har SFO?
 • Fotlandsvåg skule
 • Haus skule
 • Lonevåg skule 
 • Valestrand skule
Opningstider

SFO i Osterøy er open 11 månader i året. SFO er stengt i juli månad og opnar 1. august. SFO vil vere stengt i skulen sine planleggingsdagar.  

Opningstidene i SFO Osterøy er 07:30 – 16:30.

Vi har tilbod om heil-, halv- og korttidsplass gjeldande 10 eller 11 månader.

Dersom ein vel ein plass gjeldande 11 månader, kan ein nytte SFO i skulen sine feriar med same antal timar ein nytter til vanleg. I heil plass er alle feriar inkludert. For å nytte opphaldstid i feriane må ein melde seg på innan fristen på eigne, utsendte påmeldingsskjema, 4 veker før  kvar ferie. Påmeldinga er bindande. Ferie-SFO vil vere samlokalisert på Lonevåg skule, der SFO-personalet frå dei andre skulane saman med Lonevåg skule vil bemanne dette tilbodet.

Dei som vel SFO-plass gjeldande 10 månader, kan ikkje nytte SFO i feriane, men føl skulen si skulerute.

Sjå skulen si skulerute med informasjon om skulane sine planleggingsdagar og fridagar. 

Det vil komme ei oppdatering på ev. lokale løysingar på plassering av planleggingsdagar innan mai.

Sei opp plassen din

Ønskjer du å seie opp plassen din i SFO? 

Oppseiingsfristen/reduksjon av opphaldstid er 1 månad rekna frå den 1. i kvar månad.

Om våren vil vi ikkje godta oppseiingar/reduksjon i opphaldstid som kjem inn etter 1.april.

Du seier opp plassen din elektronisk her.

Kontakt oss

Fotlandsvåg skule

Opningstider:

 • Før skulestart: Klokka 07.30 - 08.30
 • Etter skulestart: Klokka 13.00 - 16.30 

Haus skule

Opningstider: 

 • Før skulestart: Klokka 07.30 - 08.15
 • Etter skuleslutt: Klokka 12.55 - 16.30

Lonevåg skule

Opningstider:

 • Før skulestart: Klokka 07.30 - 08.30
 • Etter skuleslutt: Klokka 13.00 - 16.30 ( tysdag og torsdag 14.00 - 16.30) 

Valestrand skule

Opningstider:

 • Frå 1.august: Klokka 07.30 - 16.30
 • Frå skulestart: Klokka 07.30 - 16.30
Om tilbodet

Formålet med SFO er å gi elevane eit trygt tilsyn før og etter den obligatoriske skuledagen. Vi legg vekt på omsorg, leik, kulturaktivitetar og sosial læring. Barna får ta ansvar for kvarandre og felles oppgåver.

SFO skal stimulere barn til å bruke og utvikle evner og anlegg og i samabreid med heim og skule, gi dei eit godt gurnnlag til å bli sjølvstendige, tolerante og skapande menneske.

 • Eit tilbod på skulen før og etter skuletid
 • Eit tilbod på skulen i nokre av skulen sine feriar
 • Du vel sjølv kor mange timar du ønskjer kvar veke. Skulane har ulike tilbod. Ta kontakt med skulen din for å høyre kva timetal du kan søkje på.
Vedtektene våre

Trykk her for å laste ned Osterøy kommune sine vedtekter for SFO. - gjeldande frå 01.08.22

Vedtekter for SFO i Osterøy kommune - gjeldande frå 01.08.23

Kva seier lova?

Sist oppdatert: 02.01.2023
Publisert: 02.11.2018