HjemSkule og utdanningSkulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

jente som sparker en fotball på graset

Skulefridtidsordning (SFO) er eit tilbod til:

 • elevar i 1.-4. klasse
 • barn med særlege behov i 1.-7. klasse

Søknadsfrist

Treng du ny plass på SFO fra august? Søknadsskjema er opent, og vi ber deg søke seinast 30. mars!   

Treng du hjelp med søknaden din? Ta kontakt med servicekontoret på telefon 56 19 21 00.

Søkjer du etter søknadsfristen, kjem du på ei venteliste.

Slik søkjer du

Når du søkjer SFO-plass har du plassen ut 4.klasse dersom du ikkje seier opp plassen skriftleg.

Oppseiingsfristen/reduksjon av opphaldstid er ein månad frå den 1. i kvar månad. 

Skal du sei opp plassen frå august – sei helst opp innan 1.april.

Søknad sender du via elektronisk skjema

Du må krysse av for om du vil ha SFO i 10 (ved skulestart) eller 11 månader (frå 1. august).

Kva kostar det?

Foreldre kan betale for eit skulefritidsår som er på 11 månader rekna frå den 01/8 til 30/6 - eller for 10 månader rekna frå skulestart i august og til skuleslutt i juni.

Alle 1. og 2.klassinger har 12 timer gratis SFO per veke. (Med forbehald om endeleg politisk behandling på nasjonalt nivå for 2.trinn.)  

Pris

Prisar:
             

Opphaldstid

Foreldrebetaling pr. mnd.

Gruppe 1

Mindre enn 9 timar

Kr. 2000

Gruppe 2

9-15 timar

Kr. 2400

Gruppe 3

Meir enn 15 timar

Kr. 2900

Dagsats

 

Kr. 400

Sats enkelttimar

 

Kr. 100

Kriseplass

(per veke)

Kr. 770

Gebyr ved for sein

henting

Kr. 300

Dagar med måltid

Dagar med måltid

Pris

1 - 3 dagar

Kr 200

4 - 5 dagar

Kr 300

Søskenmoderasjon

Me har ikkje søskenmoderasjon.  

Redusert foreldrebetaling

Vi gir reduksjon i foreldrebetalinga for SFO på 1.-4. trinn slik at den per elev utgjer maksimalt 6% av inntekta til hushaldet. Ordninga gjeld for kommunale skulefritidsordningar.

Trykk her for å søkje om redusert foreldrebetaling i SFO. 

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova - Lovdata

Kva barneskular har SFO?
 • Fotlandsvåg skule
 • Haus skule
 • Lonevåg skule 
 • Valestrand skule
Opningstider

SFO i Osterøy er open 11 månader i året. SFO er stengt i juli månad og opnar 1. august. SFO vil vere stengt i skulen sine planleggingsdagar.  

Opningstidene i SFO Osterøy er 07:30 – 16:30.

Her er fordelinga av gratistilbodet på Valestrand skule:

Måndag

Tysdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08:00-08:30

08:00-08:30

08:00-08:30

08:00-08:30

08:00-08:30

13:15-15:15

13:15-15:15

13:15-15:15

13:15-15:00

13:15-15:00

Her er fordelinga av gratistilbodet på Haus skule: 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

07:30-08:00

07:30-08:00

07:30-08:00

07:30-08:00

07:30-08:00

13:00-15:00

13.00-15:00

13:00-15:00

13:00-15:00

13:15-14:30

Her er fordelinga av gratistilbodet på Fotlandsvåg skule:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08:00-08:30

08:00-08:30

08:00-08:30

08:00-08:30

08:00-08:30

13:00-15:00

13.00-15:00

13:00-15:00

13:00-15:00

13:00-14:30

Her er fordelinga av gratistilbodet på Lonevåg skule: 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08:00-08:30

08:00-08:30

08:00-08:30

08:00-08:30

08:00-08:30

13:00-15:20

14.00-15:20

13:00-15:20

14:00-15:20

13:15-15:20

Sjå skulen si skulerute med informasjon om skulane sine planleggingsdagar og fridagar. 

Det vil komme ei oppdatering på ev. lokale løysingar på plassering av planleggingsdagar innan mai.

I feriane er opningstidar for SFO 07:30 til 16:00

Sei opp plassen din

Ønskjer du å seie opp plassen din i SFO? 

Oppseiingsfristen/reduksjon av opphaldstid er 1 månad rekna frå den 1. i kvar månad.

Om våren vil vi ikkje godta oppseiingar/reduksjon i opphaldstid som kjem inn etter 1.april.

Du seier opp plassen din elektronisk her.

Kontakt oss

Fotlandsvåg skule

Opningstider:

 • Før skulestart: Klokka 07.30 - 08.30
 • Etter skulestart: Klokka 13.00 - 16.30 

Haus skule

Opningstider: 

 • Før skulestart: Klokka 07.30 - 08.15
 • Etter skuleslutt: Klokka 12.55 - 16.30

Lonevåg skule

Opningstider:

 • Før skulestart: Klokka 07.30 - 08.30
 • Etter skuleslutt: Klokka 13.00 - 16.30 (tysdag og torsdag 14.00 - 16.30) 

Valestrand skule

Opningstider:

 • Frå 1.august: Klokka 07.30 - 16.30
 • Frå skulestart: Klokka 07.30 - 16.30
Om tilbodet

Vi har tilbod om heil-, halv- og korttidsplass gjeldande 10 eller 11 månader.

Dersom ein vel ein plass gjeldande 11 månader, kan ein nytte SFO før skulestart i august og etter skuleslutt i juni. I heil plass er alle feriar inkludert. dei som ikkje er påmeld full plass kan i tillegg til dei timane dei er påmeld kjøpa ekstra timar dersom ein har behov i haust/vintarferiar. Det vil også være mulig å kjøpe ekstra timer, egne satser for dette. For å nytte opphaldstid i feriane må ein melde seg på innan fristen på eigne, utsendte påmeldingsskjema, 4 veker før  kvar ferie. Påmeldinga er bindande. Ferie-SFO vil vere samlokalisert på Lonevåg skule, der SFO-personalet frå dei andre skulane saman med Lonevåg skule vil bemanne dette tilbodet.

Dei som vel SFO-plass gjeldande 10 månader, kan nytte SFO i haust og vinter feriane, men føl skulen si skulerute.

Formålet med SFO er å gi elevane eit trygt tilsyn før og etter den obligatoriske skuledagen. Vi legg vekt på omsorg, leik, kulturaktivitetar og sosial læring. Barna får ta ansvar for kvarandre og felles oppgåver.

SFO skal stimulere barn til å bruke og utvikle evner og anlegg og i samabreid med heim og skule, gi dei eit godt gurnnlag til å bli sjølvstendige, tolerante og skapande menneske.

 • Eit tilbod på skulen før og etter skuletid
 • Eit tilbod på skulen i nokre av skulen sine feriar
 • Du vel sjølv kor mange timar du ønskjer kvar veke. Skulane har ulike tilbod. Ta kontakt med skulen din for å høyre kva timetal du kan søkje på.
Vedtektene våre

Trykk her for å laste ned Osterøy kommune sine vedtekter for SFO. - gjeldande frå 01.08.22

Vedtekter for SFO i Osterøy kommune - gjeldande frå 01.08.23

Kva seier lova?

Sist oppdatert: 03.04.2023
Publisert: 02.11.2018