Val 2019

Kommune- og fylkestingsvalet 2019 haldast måndag 9. september
Publisert: 01.11.2018
Sist endra: 11.09.2019

Ved kommune- og fylkestingsval veljast representantar til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Neste val er måndag 9. september 2019. Vala haldast kvart fjerde år.

Informasjon om valet i Osterøy kommune vil verte lagt ut på denne sida.

Meir informasjon om valet og om kven som har stemmerett finn du på VALG.no

Det nye heradsstyret i Osterøy kommune 
Namn  Parti  Tal representantar per parti
Alf Terje Mortensen FRP            7
Henrik Øksnes FRP
Ellinor Therese Birkeland FRP 
Siren Tyssebotn FRP
Kim Andre Hartveit  FRP 
Ragnar Tyssebotn FRP 
Sigmund Arve Faugstad FRP
Lars Fjeldstad SP            5
Turid Bjørndal Njåstad SP
Johannes Haugland  SP
Asgeir Presttun  SP
Frode Flesland  SP
Aud Rita Tveiten AP            4
Johannes Myklebust Bysheim AP
Øyvind Litland AP
Jørgen Varden AP
Hjalti Heimir Gislason H            4
Aksel Mjøs  H
Berit Moslett Borge H
Ole Johannes Mjøs H
Jarle Skeidsvoll KRF            3    
Bjarte Hammer Aarland KRF
Kari Laurhammer Mjøs KRF
Tone Mjelde SV            2
Elin Hege Brumer Bratvold Lona SV
Trude Tomren MDG            1
Kjersti Ingolvsdotter Vevatne V            1
 

Sum: 27

 


Valdagen måndag 9. september 

Det vert halde val på representantar til kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 09. september 2019.

Du har røysterett ved valet dersom du oppfyller eitt av disse krava:

  • Du er norsk statsborgar, har fylt 18 år innan utgangen av valåret og er eller har vore registrert som busett i Noreg.
  • Du er statsborgar i eit anna nordisk land (det vil seie Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innan utgangen av valåret og har vore registrert som busett i Noreg seinast 30. juni i valåret.
  •  Du er utanlandsk statsborgar, har fylt 18 år innan utgangen av valåret og har vore registrert som busett i Noreg samanhengande dei tre siste åra før valdagen.

For å bruka røysteretten må du dessutan stå i manntalet i ein kommune. På valdagen kan du berre røysta i den kommunen du er registrert som busett pr. 30. juni 2019.

Her kan du røysta på valdagen i Osterøy kommune:

Haus krins

Haus skule, gymnastikksalen kl. 12.00 - 20.00 
Bruvik krins Bruvik helselag sitt fellesrom                                                                     kl. 12.00 - 20.00 
Hauge krins Osterøy integrerings- og læringssenter (gamle Hauge skule) kl. 12.00 - 20.00 
Lonevåg krins Lonevåg skule                                                                                            kl. 12.00 - 20.00 
Fotlandsvåg krins Fotlandsvåg skule                                                                              kl. 12.00 - 20.00 
Valestrand krins Valestrand skule, gymnastikksalen                                                  kl. 12.00 - 20.00 

 

Hugs godkjend legitimasjon og valkort!

 

Førehandsrøysting i institusjonar, omsorgs- og aldersbustader og vidaregåande skule

I samband med kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 vert det halde førehandsrøysting i desse institusjonane / omsorgs- og aldersbustadene og videregåande skule, og til slike tider:

Oversikt stad, dato og tidspunkt
Nesjatun - Lonevåg Torsdag 29.08.19 kl. 12.00 - 13.30
Hosanger omsorgsbustader - Hosangerheimen Torsdag 29.08.19 kl. 15.00 - 16.30
Haus omsorgs/aldersbustader Fredag 30.08.19 kl. 11.00 - 12.30
Osterøytunet - Hauge Måndag 02.09.19 kl. 11.00 - 13.30
Smøyatun - Fotlandsvåg Tysdag 03.09.19 kl. 13.00 - 14.30
Valestrand aldersbustader - Valestrand Onsdag 04.09.19 kl. 10.30 - 12.00
Osterøy Vidaregåande skule - Hatland Torsdag 05.09.19 kl. 11.00 - 13.00

Alle som ønskjer det, har høve til å førehandsrøysta på desse stadene. Bebuarar som ikkje kan møte i røystelokalet, har høve til å få røysta på sitt eige rom, eller der dei oppheld seg.  Dei kan kontakta Osterøy kommune, 56192100 og avtala på førehand, eller kontakta oss på staden.

Alle må ha offentleg godkjend legitimasjon. For bebuarar som ikkje har legitimasjonsparpir tilgjengeleg kan ein tilsett ved institusjon gå god for identiteten til veljaren. Då må den tilsette legitimera seg.

Ta gjerne med valkort, det sparar tid.           

Innkomne listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019
Tidlegrøysting frå 1. juli

I samband med kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 er det høve til å førehandsrøysta frå 1. juli.

Tidlegrøysting i perioden 1. juli til og med 9. august er meint for veljarar som ikkje har høve til å røysta i ordinær periode for førehandsrøystig (frå 12. august til og med 6. september) og som heller ikkje kan røysta på valdagen (9. september).

Røystestad: Osterøy rådhus i vanleg opningstid kl. 08.00 – 15.00

Det er ikkje naudsynt å avtala tid på førehand, det er berre å møta opp i opningstida.

Ordinære røystesetlar med partinamn og kandidatar vil ikkje vera tilgjengeleg i starten av perioden for tidlegrøysting. Me nyttar i staden departementet sin avkryssingssetel i byrjinga, der du krysser av for det partiet du ønskjer å stemma på. Dette inneber at du ikkje får gje personrøyst til kandidatar som står på partilista som du ønskjer å stemma på, eller føra opp kandidatar frå andre lister (slengjarar).

Hugs legitimasjon!

Meir informasjon: tlf. 56 19 21 00  - eller 56 19 21 63

Førehandsrøysting: 12. august - 6. september 


Frå og med måndag 12. august til og med fredag 6. september kan du førehandsrøysta i Osterøy rådhus, Lonevåg. Alle med røysterett, uansett kva kommune dei er folkeregistrerte i, kan førehandsrøysta i Osterøy.

Opningstidene:

I perioden 12.08.19 – 06.09.19:
Måndag – fredag – kl. 08.00 – kl. 15.30
Laurdag 31.08.19 – kl. 10.00 – kl. 14.00
Torsdag 05.09.19 – utvida opningstid til kl. 18.00

Hugs legitimasjon! Ta med valkort!

 

AMBULERANDE RØYSTEMOTTAK (førehandsrøysting heime)

Veljarar som grunna sjukdom, uførleik eller andre årsaker ikkje kan møta i eit røystelokale, kan søkja valstyret om å få røysta der dei oppheld seg. Det er ikkje krav om skriftleg søknad. For å søkja kan du ringja Osterøy kommune, tlf. 56 19 21 00, eller ta direkte kontakt med 

Dagrun Revheim, tlf. 56 19 21 63, eller

Bente Skjerping, tlf. 56 19 21 22.

 

Frist for å søkja om heimerøysting: onsdag 04.09.19

Det vil òg verta høve til å førehandsrøysta i institusjonar, vidaregåande skule og ved omsorgs-/aldersbustader. Informasjon om dette vert kunngjort seinare.

 

 

Utlegging av manntalet for Osterøy 

Du må stå i manntalet for å røysta ved valet. Du kan sjølv kontrollera om du står i manntalet i Osterøy kommune. Manntalslistene vert lagt ut til offentleg ettersyn frå 15. juli og fram til valdagen 9. september. Alle med røysterett som er folkeregistrert i Osterøy 30. juni i valåret er innført i manntalet for Osterøy kommune. Står du i manntalet i Osterøy kan du røysta i Osterøy kommune på valdagen, eller du kan førehandsrøysta.

Dersom du har flytta frå ein annan kommune, og flyttemelding ikkje er motteke hos Folkeregisteret innan 30. juni d.å., står du framleis i manntalet i den kommunen du har flytta frå. Då kan du velja om du vil røysta på valdagen i kommunen du har flytta frå, eller om du vil førehandsrøysta.

Den som meiner at han/ho eller ein annan urettmessig ikkje er kome inn i manntalet i kommunen, eller at det er andre feil i listene som ligg ute, kan krevja at valstyret rettar opp feilen. Krav om retting må vera skriftleg og grunngitt og må sendast til Valstyret i Osterøy kommune, Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg.

Valstyret vil retta feil og oppdatera manntalet så langt det er mogeleg fram til valdagen.

Krinsmanntala for Osterøy kommune til kommunestyre- og fylkestingsvalet vert lagt ut på desse stadene:

Valestrand krins:       Coop Extra, Valestrandsfossen
Hauge krins:               Coop Extra, Valestrandsfossen
                                      Extra Lonevåg
Lonevåg krins:           Extra Lonevåg
Fotlandsvåg krins:    Joker Fotlandsvåg
Haus krins:                  Kiwi Haus
Bruvik krins:                Nærbutikken Bruvik
Hovudmanntalet:       Osterøy rådhus, Servicekontoret

Har du ikkje motteke valkortet ditt?

Kommunen har fått fleire utsende valkort i retur. Dersom du ikkje har motteke valkortet ditt i posten, kan du ta kontakt på telefon 56 19 21 00 eller via e-post: post@osteroy.kommune.no.