HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHøyring og offentleg ettersyn - 3.gongs handsaming - Detaljregulering Holmane næring, Fotlandsvåg - PlanID 46302013004 - Merknadsfrist 9.oktober 2022

Høyring og offentleg ettersyn - 3.gongs handsaming - Detaljregulering Holmane næring, Fotlandsvåg - PlanID 46302013004 - Merknadsfrist 9.oktober 2022

Skildring av planen

Næringsområdet er inndelt i 4 felt dvs BN1-BN4. BN1 omfattar dagens Lobas, småbåthamn og HBH-bygget, BN2 er eksisterande areal sør for HBH med potensiale for nybygg, BN3 er eksisterande areal til Sjøtroll med potensiale for nybygg og BN4 er eksisterande areal til Oster. Innanfor område sett av til næringsverksemd kan det førast opp bygningar / anlegg for industri/lager med tilhøyrande kontor jf. reguleringsføresegna § 5.1.1.

Byggjegrensene i planframlegget er sett med omsyn til omkringliggjande omgjevnader og optimal utnytting av området. Det er sikra tilstrekkeleg byggjegrense mot fylkesvegen langs heile planområdet ved at det er sett krav til at alle nye bygg skal plasserast innafor byggjegrenser og at alle eksisterande bygg har byggjegrense i byggjelivet, jf. §§ 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5 og 5.1.7 i føresegna.

Planframlegget legg til rette for at eksisterande verksemder kan utvide og at det kan etablerast nye bygg som kan gje moglegheit for andre verksemder. Det er lagt til rette for 5 nye næringsbygg i BN1. Det vert lagt til rette for 2 nye bygg i BN2. Det er sett byggjehøgd på maksimal kote +18 og sidan bygg skal byggast på minimum kote +3 gjev dette moglegheit for bygg med høgde på inntil 15 m. Dette gjeld også BN1. For BN3 er det lagt til rette for eit nytt driftsbygg som kan ha maksimal byggjehøgd på 11,5 m. BN4 har byggjehøgd på 11,6 m. Den sørlege delen av bygget har i dag byggjehøgd på 7,5 m og det vert med dette lagt til rette for at dette kan aukast med 5,5 m.

Sør i planområdet er det regulert for spreidd fritidsbygning-naust med omsynssone bevaring kulturmiljø H570. Dette er eksisterande naust som er SEFRAK-registrerte.

Det er regulert fylkesveg med kollektivhaldeplass, avkøyrslar og fortau i planområdet.

Tiltakshavar for plan er Lonevåg beslagfabrikk AS og utførande konsulent er Asplan Viak. Planforslag vert å sende på høyring og offentleg ettersyn.

Planforslaget er regulert til føremål under:

 1. Bygg og anlegg; næringsføremål og kommunaltekniske anlegg
 2. Samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur; køyreveg, fortau, anna veggrunn-teknisk og anna veggrunn -grøntareal
 3. Grønstruktur; Naturområde
 4. LNFR; Spreidd fritidsbustad –naust
 5. Bruk og vern av sjø og vassdrag; Hamneområde i sjø og naturommråde i sjø og vassdrag
 6. Omsynssoner; Frisikt og bevaring kulturmiljø.

Bakgrunn

Planområdet omfattar gbnr 96/17 m.fl og er på om lag 75 daa næringsområde. Oppstarten av planframlegget vart kunngjort første gang i 2013 med ei kunngjering med utvida planområde inn til veg til skulen i 2014. Første gongs handsaming var våren 2019 og planen vart lagt ut på høyring og offentleg ettersyn sommaren 2019. Det kom inn 7 merknadar og 2 motsegn. Motsegna var frå Statens vegvesen, som på dåverande tidspunkt var vegmynde for fylkesvegar, og samordna motsegn frå Fylkesmannen i Hordaland (no Statsforvaltaren i Vestland).

I løpet av hausten 2019 og våren 2020 var det fleire møter mellom Statens vegvesen, Osterøy kommune, plankonsulent Asplan Viak og tiltakshavar Lobas AS. Det vart gjennomført meklingsmøte i regi av Statsforvaltaren i Vestland 9.juni 2020 der Osterøy kommune, Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune var samla. Meklinga førte ikkje fram til semje.

Rådmannen tilrådde å vedta planen med motsegn, for deretter sende planen til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) for endeleg avgjerd. Planen vart handsama i Plan- og kommunalteknisk utval, Formannskapet og vart samrøystes vedteke med motsegn av Heradsstyret 28.oktober 2020.

Historikk etter 2.gongs handsaming.

Under den pågåande politiske saksgangen til 2.gongs handsaming tok Fylkeskommunen ved avdeling for Infrastruktur og veg kontakt med plankonsulent Asplan Viak med førespurnad om digitale vegteikningar. Føremålet var å finne alternative løysingar som sikrar eit opparbeidd tilbod til mjuke trafikantar mellom næringsområdet og avkøyrsla til skulen.

Då utfallet av dialog med fylkeskommunen var usikkert, valde rådmannen å fortsette den politiske handsaminga av planen.

Etter fleire møter sein vinter/tidleg vår 2021 vart det meir tydeleg at dialogen ville føre fram til løysingar og at det ikkje var fruktbart å sende planen til KMD då dette er ein tidkrevjande prosess med usikkert utfall. Planvedtaket vart ikkje kunngjort med klagefrist då det låg an til endringar av planen. Det vart drøfta om endringane i planen kunne takast som mindre endring, jf pbl 12-14, då endringane ikkje ville gå ut over hovudrammane i planen, i liten grad elles ville påverke gjennomføringa av planen og ikkje ville råke viktige natur eller friluftsområde. Rådmannen har vurdert at planar som ikkje er kunngjort i tråd med plan- og bygningslova § 12-12 ikkje er rettskraftig, og at ein ikkje kan ta mindre endring på plan som er vedteke med motsegn.

Hausten 2021 var plankonsulent, Osterøy kommune og geoteknikar frå Vestland fylkeskommune på synfaring på den aktuelle vegstrekninga for å vurdere om det let seg gjennomføre med ei utviding av vegen. Parallell prosjektering og planlegging ligg no til grunn for endringane i planframlegget.

Endringa er innarbeid i vedteke planframlegg og meldt opp til 3.gongs handsaming før den vert sendt ut på ny offentleg høyring og ettersyn. Slik får offentlege mynde, naboar og grunneigarar moglegheit til vurdere endringane mellom 1. til 2.gongs handsaming, samt endringane etter 2.gongs handsaming. Endringane frå 1. til 2.gongs handsaminga finn du under "Dokument til 2.gongs handsaming" litt lenger ned på sida. 

Planforslaget og saksdokument som er ute på høyring og offentleg ettersyn omfattar

 1. Saksframlegg - 3.gongs handsaming - Detaljregulering Holmane Næring - Fotlandsvåg - PlanID 46302013004 
 2. Plankart, sist revidert 12.08.2022
 3. Reguleringsføresegner, sist revidert 12.08.2022
 4. Planskildring - Holmane næring, Fotlandsvåg PlanID 46302013004 12.08.22
 5. LB 002 – Illustrasjonsplan til reguleringsplanen, sist revidert 12.08.2022
 6. ROS-analyse, sist revidert 12.08.2022
 7. Rapport – Holmane næring, Fotlandsvåg – VA-rammeplan, 18.03.19, rev 03
 8. Rapport - Holmane næring, Fotlandsvåg – Innleiande miljøundersøking, 02.10.15
 9. Rapport – Konsekvensutgreiing for naturmiljø og naturressursar, 06.02.15
 10. Rapport – Innledende vurdering av mulighet for utfylling i området og overslag over fyllingsvolum, datert 16.09.15
 11. Rapport - Marinarkeologiske registreringar, 07.11.14
 12. Rapport – Landskapsbilete, sist revidert 31.01.19, versjon 3
 13. Rapport – Skredfarekartlegging, sist revidert 28.08.2020
 14. Oppsummering av merknader og uttaler til oppstart, datert 19.12.13, sist revidert 29.03.19
 15. Kopi av merknader og uttaler til oppstart, notat datert 05.12.18
 16. Samla merknadar frå 1.gongs høyring
 17. Oppsummering av merknader og uttaler til offentlig ettersyn datert 11.09.2020, versjon B.
 18. TB010 – Oversiktstegning næringsområde veg 15000, rev. G01 datert 02.06.2022
 19. TC10-TC12 – Reguleringsplan plan- og profiltegning, rev. G01 datert 02.06.2022
 20. TU010-TU014 – Lonevåg fylkesveg 567 tverrprofiler veg 15000, rev. G01 datert 02.06.2022
 21. TF010, normalprofil veg 15000, rev. G01 datert 02.06.2022
 22. Rapport – Holmane næring, nordøstre del av FV – Dybder til fjell, datert 08.07.22

Dokument til 2.gongs handsaming

Endringane i planframlegget etter 1.gongs høyring og offentleg ettersyn vart ikkje sendt ut på ny høyring og offentleg ettersyn. Planen med endringane vart politisk handsama og vedteke av heradsstyret 28.oktober 2022. Vedtaket vart ikkje kunngjort grunna pågåande dialog med Vestland fylkeskommune om alternative løysingar knytt til vegstandard. Rådmannen vurderer at vedteke plan ikkje er rettskraftig då den ikkje er kunngjort i tråd med plan og bygningslova § 12-12. 

Saksdokumenta og planframlegget som lå føre til 2.gongs handsaming er lista opp under. Merk at det er planframlegg som no ligg føre til 3.gongs høyring og offentleg ettersyn er siste oppdaterte planframlegg. 

Tiltakshavar og rådmannens kommentar til merknadane til 1.gongs høyring og offentleg ettersyn finn du i saksframlegget til 2.gongs handsaming. 

Dokumenta som låg føre til 2.gongs handsaming: 

 1. Saksframlegg - 2.gongs handsaming av plansak 46302013004 - DETALJREGULERING HOLMANE NÆRING - FOTLANDSVÅG
 2. Holmane næring - Plankart - 11092020
 3. Holmane næring Fotlandsvåg - Føresegner - 15092020
 4. Holmane næring Fotlandsvåg - Planskildring - 15092020
 5. Holmane næring, Fotlandsvåg - VA-rammeplan
 6. Illustrasjonsplan - LB002
 7. Illustrasjonsplan - LB003
 8. TF – 001, normalprofil fylkesveg 567
 9. TC-Teikningar - plan- og profilteikningar fylkesveg 567
 10. Holmane næring - Skredfarekartlegging_rev04
 11. Holmane næring, Fotlandsvåg - Innledende miljøundersøkelser
 12. Holmane næring, Fotlandsvåg - konsekvensutgreiing for natur
 13. Holmane næring, Fotlandsvåg - Marinarkeologiske registreringar
 14. Notat om mulighet for utfylling- 615760-RIG-NOT-001_rev01
 15. Holmane næring, Fotlandsvåg - Landskapsbilete
 16. Holmane næring, Fotlandsvåg - ROS-analyse
 17. Merknader og uttaler til oppstart
 18. Merknadskommentarer - Planoppstart
 19. Holmane næring- Samla merknader frå 1 gongs høyring
 20. Møtereferat - Dialogmøte SVV 30082019
 21. Referat dialogmøte - Holmane næring 30012020
 22. Referat dialogmøte 20032020
 23. Referat frå meklingsmøtet 090620 - med rådmannen sine kommentarer

 

Merknad 

Framlegg til plan skal ved høyring og offentleg ettersyn kunngjerast på kommunen si heimeside og kommunen sitt planregister https://www.nordhordlandskart.no/pr. Grunneigarar, lag og organisasjonar og offentlege instansar er direkte tilskrive.

Merknader til planforslaget må vera framsett skriftleg innan merknadsfristen. 

For å kome med merknad kan ein sende e-post til post@osteroy.kommune.no, eller per brevpost til

Osterøy kommune, Postboks 1, 5293 Lonevåg.

Merk innsending av merknaden «Til planavdelinga».

Merknadsfrist: 9.oktober 2022


Sist oppdatert: 25.08.2022
Publisert: 12.08.2022