For folkevalde

FirstAgenda Prepare (nye "møteportalen")

Gå til FirstAgenda Prepare

KommuneTV

 Gå til kommuneTV-portalen

Forfall

Automatisk innkalling av vara

Ordninga fungerer ved at du melder forfall ved å trykke på ei lenkje i ein e-post, som vert send i samband med innkallinga. Då sendast ein automatisk SMS til første vara på lista. Vararepresentanten vil få ein SMS som spør om han ønskjer å stille som vara til det aktuelle møtet. På denne meldinga må du svare enten JA eller NEI til spørsmålet om du kan stille som vara. Dersom du svarar nei, vil meldinga verte send til neste vara på lista.

Forfallet må grunngjevast.

Melde forfall til delar av møtet eller ved ugildskap/inhabilitet I tillegg kan du krysse av for om forfallet gjeld for heile møtet, eller delar av møtet (tidsbestemt) eller ved mogleg ugildskap/inhabilitet. Når det gjeld mogleg ugildskap, må du skrive inn saksnummer for den aktuelle saka.

Sekretariatet vil få beskjed når behovet for vara er dekka. Meldingane vert lagra ei viss tid, slik at sekretariatet vil kunne følgje med på meldingsloggen. Dersom du har meldt forfall til møtet, men finn ut at du likevel kan stille, må du melde frå om dette til sekretariatet.

Dersom du treng hjelp eller har spørsmål til ordninga, ta kontakt med sekretariatet.

Politisk styringsstruktur og reglement

Her finn du oversikt over kommunens politiske styringsstruktur og alle reglementa

Godtgjersle til folkevalde

Forskrift om godtgjersle for folkevalde 2023 - 2027

Har du tapt arbeidsforteneste som følgje av din rolle som folkevald? Sjå her for rettleiar for innsending av krav


Sist oppdatert: 24.06.2024
Publisert: 01.11.2018