Våre planer

Planstrategi

Kommuneplan med samfunns- og arealdel

Samfunnsdel 2003-2014.

Arealdel 2011-2023

Kommunedelplanar

Kommunedelplan for sjø og strandsone 2015-2025
Kommunedelplan for oppvekst 2019-2023
Kommundelplan for vassforsyning m/oversiktskart
Kommunedelplan helse, omsorg og sosial 2013 - 2022
Kommunedelplan for energi og klima 2012-2016
Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av handlingsprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 - 2023

For å søkje idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning og spelemidlar er det krav til at anlegget/tiltaket er ein del av ein kommuneplan.

Handlingsprogrammet for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv rullerast kvart år på våren. For å kome med på lista, må de sende inn innspel og vedlegg via høyringsskjema innan 1. mai.

Nye tiltak må senda inn med følgjande vedlegg:

  • kort prosjektbeskriving
  • behovsvurdering
  • enkelt kostnadsoverslag
  • foreløpig finansieringsplan for anlegget
  • foreløpig plan for drift

Dersom tiltak allereie står i handlingsprogrammet for 2019-2022 trengs det ikkje sendas inn nytt innspel.

Skjema for høyrinsinnspel finn du her.

Kommundelplan for ny riksveg Hauge- Lonevåg

Temaplanar

Masseplan - Samfunnsnyttig lokalisering av lausmasser og overskotsmasser 
Forvaltningsplan for hjort for Osterøy kommune 2017-2021
Trafikksikringsplan 2016-2020
Bustadsosial handlingsplan 2011-2015
Ruspolitisk handlingsplan
Alkoholpolitisk handlingsplan, revidert 2020
Smittevernplan 2013
Strategisk kompetanseplan for sektor Helse, omsorg og sosial 2019-2025
Psykisk helse og rus 2014-2018
Frivilligpolitikk i Osterøy kommune 2019 - 2023
Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2025

Reguleringsplanar og områdereguleringsplanar

Korleis finne fram til gjeldande reguleringsplan eller områdereguleringsplan for eit område?

Reguleringsplanar og områdereguleringsplanar med tilhøyrande dokument kan du finne på nettet ved å gå til Nordhordlandskart. Her får du opp informasjon om alle reguleringsplanar i Osterøy kommune. 

I kartet kan du få oversikt over gjeldande arealplanar og pågåande arealplanar i eit geografisk område.  

Gå til Nordhordlandskart. Blogg med brukarrettleiing finn du her

Akseptkriterier for risiko- og sårbarhetsananlyse i arealplan

Osterøy kommune har vedteke akseptkriterier for risiko- sårbar analyser som skal nyttast ved utarbeiding av reguleringsplanar.

Les dokumentet her.

Finn du ikkje planen du leitar etter?

Dersom du ikkje finn det du leitar etter, ta kontakt med

Servicekontoret 56 19 21 00 eller

e-post post@osteroy.kommune.no


Sist oppdatert: 22.10.2021
Publisert: 08.11.2018