Kommuneplanen sin arealdel

Oppstart av revisjon av kommuneplanen sin arealdel

Kva er kommuneplanen sin arealdel?

Kommuneplanen sin arealdel er ein overordna og langsiktig arealplan som skal utgjer eit styringsdokument for arealpolitikken i Osterøy.  Arealplanen skal syne hovudtrekka i korleis areala i kommunen skal nyttast og vernast, og kva viktige omsyn som må takast vare på ved disponeringa av areala. Planen skal gi grunnlag for langsiktig og positiv samfunnsutvikling i kommunen både med omsyn til næringsutvikling, busetnad og naturmangfald. Gjeldande arealplan skal no rullerast for å fange opp nye overordna føringar og retningsliner, nye kommunale utfordringar og nye mål, og få nye arealinnspel frå innbyggarar og næringsliv i kommunen.

Planen skal vere eit kunnskapsbasert forvaltningsverktøy for kommunen. Gjennom planarbeidet skal det utviklast langsiktige rammer for berekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskaping i Osterøy kommune. Planen og prosessen skal avklare ulike interesser og vere konfliktførebyggjande. 

Kommuneplanens arealdel skal syne korleis arealstrategien og andre føringar i samfunnsdelen blir omsett i konkret arealbruk. Planen skal óg syne kva omsyn som må takast ved disponering av areala. 

Arealdelen består av kart, føresegner, retningslinjer og planskildring. Kart og føresegner er juridisk bindande. 

Arealplanen skal utgjere eit godt grunnlag for iverksetting av dei berekraftsmåla som ligg nedfelt i kommuneplanen sin samfunnsdel. Val av tema i arealplanen reflekterer såleis mål og andre føringar gitt i samfunnsdelen. Arealstrategien er ein viktig premissleverandør for kva tema arealdelen skal ha fokus på. 

Kordan kommuneplanens arealdel formar Osterøy

All arealbruk skal vere avklart i overordna plan og gjennom planarbeidet skal det utviklast langsiktige rammer for berekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskaping i Osterøy kommune. Planen og prosessen skal avklare ulike interesser og vere konfliktførebyggjande.

Kommuneplanens arealdel skal syne korleis arealstrategien og andre føringar i samfunnsdelen blir omsett i konkret arealbruk.

Arealplanen skal utgjere eit godt grunnlag for iverksetting av dei berekraftsmåla som ligg nedfelt i kommuneplanen sin samfunnsdel. Val av tema i arealplanen reflekterer såleis mål og andre føringar gitt i samfunnsdelen. Arealstrategien er ein viktig premissleverandør for kva tema arealdelen skal ha fokus på. 

 

Planprogrammet

Planprogrammet skal greie ut korleis planprosessen skal gå føre seg og kva tema som er aktuelle inn i arbeidet.

Planprogrammet vart vedteke av heradsstyret 11.mai 2022, sak 044/22.

Du kan lese planprogrammet i sin heilskap her.

Saksframlegg med vedtak finn du her.

Arealinnspel

Her kan du lesa arealinnspela som er kome inn innan fristen.

Kontakt

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med prosjektleiinga for planarbeidet

Pelle Engesæter

E-post: pelle.engeseter@osteroy.kommune.no

Telefon: 56 19 21 00 

Terje Kallekleiv

E-post: terje.kallekleiv@osteroy.kommune.no

Telefon: 56 19 21 00

Følg saka 

Du kan halde deg oppdatert på kva som skjer i saka via innsynsløysinga vår.

Klikk her for å kome direkte til saka. 


Sist oppdatert: 02.06.2023
Publisert: 12.05.2022