HeimKoronaSkular og barnehagar

Skular og barnehagar

Skulane opnar gradvis for alle trinn i veke 20

 • Måndag 27. april opnar barnehagane, skulane for elevar på 1.-4. trinn og SFO opp att.
  • Barnehagane har opningstid frå 08.00 - 15.30.
  • Opningstida på skulen blir som vanleg. Skuleskyss vil også gå som normalt, men vi oppmodar alle som kan om å gå eller sykle.
  • Opningstida på SFO blir mellom klokka 07.30 - 16.00. 
  • Redusert opningstid er innført for å kunne imøtekome krav til smittevern i SFO.
 • Måndag 11.mai vil skulane i Osterøy kommune gradvis opne for alle elevane. Skulane har ulik plass til å organisere skulekvardagen med tanke på smittevernreglane. Derfor vil det verta ulik organisering ved dei ulike skulane.
  • Måndag 11.mai Opnar Fotlandsvåg skule og Lonevåg skule for alle elevane.
  • I løpet av tysdag 12. og onsdag 13. mai opnar Haus og Valestrand for alle elevar.
  • Onsdag 13. mai opnar Osterøy ungdomsskule for 10.trinn.
  • Torsdag 14.mai opnar Osterøy ungdomsskule for 9.trinn.
  • Fredag 15. mai opnar Osterøy ungdomsskule for 8.trinn.

 

Smitteverntiltak i barnehage

Barnehagane våre har allereie gode rutinar for smittevern, og vi har no oppdatert desse i tråd med den nye rettleiinga frå Folkehelseinstituttet:

 • Vi har ekstra fokus på reinhald – både på inne- og uteareala våre. Leiker blir vaska kvar dag.
 • Ekstra hygiene kring måltid blir iverksett. Alle barn skal ha med mat heimanfrå til barnehagen. Oppbevar maten i matboks.
 • Avdelingane blir delt i mindre grupper av barn med faste tilsette.
 • Trygg henting og bringing bli organisert av den einskilde barnehagen. Foreldre skal helst ikkje bli med inn i barnehagen.
 • Sjuke personar skal ikkje vere i barnehagen.
 • Deling av leiker og materiell som saksar, teiknesaker og liknande vert avgrensa.
 • Alle våre tilsette, samt vikarar, får opplæring i smittevern.

Vi skal framleis ta vare på barna sine behov for fysisk omsorg og sørgje for at alle born opplever tryggleik, å høyre til og trivsel i barnehagen. Kos og trøyst er framleis viktig for barna.

Smitteverntiltak i skulen

Skulane våre har allereie gode rutinar for smittevern, og vi har no oppdatert desse i tråd med den nye rettleiinga frå Folkehelseinstituttet:

 • Vi har ekstra fokus på reinhald – både på inne- og uteareala våre.
 • Ekstra hygiene kring måltid blir iverksett. Alle barn skal ha med mat og eigen drikkeflaske heimanfrå til skulen og SFO. Oppbevar maten i matboks.
 • Klassane blir delt i grupper av barn med faste tilsette. Det kan hende elevar vert gruppert saman med elevar og lærarar frå andre klassar
 • Trygg henting og bringing blir organisert av den einskilde skulen. Foreldre skal helst ikkje vere med inn på skulen.
 • Sjuke personar skal ikkje vere på skulen.
 • Deling av leiker og materiell som saksar, teiknesaker og liknande vert avgrensa.
 • Alle våre tilsette, samt vikarar, får opplæring i smittevern.

Vi skal framleis ta vare på barna sine behov for omsorg og sørgje for at alle born opplever tryggleik, å høyre til og trivsel i skulen.

Viss barnet ikkje kjenner seg bra i barnehagen eller på skulen

Har barnet ditt symptom på sjukdom, også milde symptom, skal de ikkje kome i barnehagen eller på skulen. Det er ekstra viktig no at barna er heime i minst eitt døgn etter at dei har blitt symptomfrie. Foreldre som har luftvegssymptom, skal ikkje følgje eller hente barn i barnehagen eller på skulen. Har foreldre eller nokon andre i husstanden fått påvist sjukdom med koronavirus, skal de heller ikkje kome i barnehagen eller på skulen.

Viss barnet blir dårleg, må de hente barnet så fort det let seg gjere.

Les meir om sjukdom i barnehagen i rettleiaren frå Folkehelseinstituttet.

Er det nokre barn det må takast spesielle omsyn til?

Barn og unge har så langt vist seg å ha svært låg risiko for alvorleg sjukdom med koronavirus. For å vere føre var kan likevel barn som har spesielle sjukdommar og diagnosar bli rådd til å unngå oppmøte i barnehage. På denne lenkja finn du ei oversikt over diagnosar der det skal takast spesielle omsyn. Ta kontakt med styrar om barnet ditt har ein av diagnosane på lista.

Har du spørsmål om opninga?

Ta kontakt med kontaktlærar/rektor på skulen eller styrar i barnehagen om du lurar på nokon. Du kan også ta kontakt om det er noko du vil at vi skal vere merksame på eller leggje til rette for når det gjeld ditt barn.

I denne filmen forklarer Folkehelseinstituttet kvifor det er forsvarleg å sende barna i barnehagen. 

Lurer barnet på noko før barnehagestart? Vis dei gjerne denne filmen.

Treng du nokon å snakke med?

Synes du og/eller barna dine at kvardagen er vanskeleg og har behov for å snakke med nokon? 

Det finst mange hjelpetelefonar, som særleg rettar seg mot barn og unge:

 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
 • Mental helse ungdom: 116 123
 • Kors på halsen: 800 33 321
 • Kirkens SOS: 22 40 04 40
 • Rustelefonen: 08588
Eksamen er avlyst

Alle skriftlege og munnlege eksamenar for 10. trinn våren 2020 er avlyst. Dette får ingen konsekvensar for elevane sin vidare skulegang.

Skulane skal no prioritere å sikre vurderingsgrunnlag og leggje opp arbeidet slik at elevane kan få standpunktkarakter i alle avgangsfag.

Betaling for SFO- og barnehageplass

Du skal ikkje betale for SFO og barnehage så lenge det ordinære tilbodet er stengt. Du skal heller ikkje betale om du har ein samfunnskritisk jobb og nyttar deg av det ekstraordinære tilbodet i denne perioden.

Dette gjeld både for private og kommunale skular og barnehagar.

Sidan den betalingsfrie perioden no er fire veker til saman, kjem vi ikkje til å sende faktura for SFO og barnehage i april.

Har du utfordringar med å få betalt? Du kan logge på «min side» via heimesida vår www.osteroy.kommune.no og søkje om betalingsutsetting. Det vert automatisk innvilga 14 dagar betalingsutsetting når du søkjer via denne sida.

Du kan også kontakte oss på post@osteroy.kommune.no.

Når barnehagane opnar igjen, blir det foreldrebetaling som vanleg. Foreldre skal betale frå den dagen dei igjen får tilbod om plass. Har du fått fall i inntekt som følgje av permittering? Då kan du søkje om redusert pris på barnehageplassen.

Informasjonsskriv til føresette

Sist oppdatert: 11.05.2020
Publisert: 24.04.2020