Slik søkjer du om individuell plan og/ eller brukarkoordinator/ barnekoordinator
 1. Trykk her for å laste ned søknadsskjema for individuell plan og koordinator
 2. I søknaden må du skildre behovet ditt for individuell plan og koordinator.
 3. Det er du som treng hjelp, eventuelt pårørande med fullmakt, som skal skrive under søknaden.
 4. Send søknad med eventuelle vedlegg til Osterøy kommune, Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg.

Når planen er sett i verk, vil dei som skal ha tilgang til planen få tildelt brukarnamn og passord.

Logg deg på din individuelle plan her. 

Tenesteskildring brukarkoordinator 

Har du behov for fleire helse- og omsorgstenester over lengre tid, kan du ha du rett til å få oppnemnd koordinator dersom du ønskjer det. Koordinatoren skal sikre at du får eit heilskapleg tenestetilbod tilpassa deg.

 1. Trykk her for å laste ned søknadsskjema for individuell plan og koordinator
 2. I søknaden må du skildre behovet ditt for individuell plan og koordinator.
 3. Det er du som treng hjelp, eventuelt pårørande med fullmakt, som skal skrive under søknaden.
 4. Send søknad med eventuelle vedlegg til Osterøy kommune, Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg.

Kva kostar det?

Koordinator er gratis.

Kva får du?

 • Du vil få ein koordinator som sørger for oppfølging av deg og samordning av ditt tenestetilbod
 • Ved behov vil koordinator saman med deg opprette ei ansvarsgruppe for tenesteytarane
 • Du kan få koordinator, sjølv om du ikkje ønskjer å ha individuell plan

Krav til søkjar

 • Du må ha behov for to eller fleire helse- og omsorgstenester
 • Du har behov for komplekse eller langvarige tenester
 • Det er behov for å koordinere tenestene dine


Kva skjer vidare med søknaden din

Søknaden vil bli handsama av koordinerande eining. Dersom du fyller vilkåra for koordinator vil koordinerande eining ta stilling til kva tenesteområde som skal få ansvar for å oppnemne ein koordinator til deg.
Dersom vi ikkje kan gi deg eit endeleg svar innan ein månad, skal du få skriftleg melding om grunnen til det og når du kan vente eit endeleg svar.

Kontakt oss:

Kathrine Skår Halland
Systemkoordinator,
Koordinerande eining

 • Mobil: 980 40 022
 • E-post: koordinerande.eining@osteroy.kommune.no

Postadresse:
Osterøy kommune
Geitaryggen 8
5282 Lonevåg

Hugs at det ikkje er trygt å sende informasjon om helsetilstand eller andre sensitive opplysningar på e-post.

Klage på vedtak

Trykk her for å lese korleis du kan klage på eit vedtak, eller tilbodet du får.


Tenesteskildring barnekoordinator

Har du eller venter du barn med langvarige og store hjelpebehov, kan du ha du rett til å få oppnemnd barnekoordinator dersom du ønskjer det. Barnekoordinatoren skal vere familien og dei ulike tenestene sin kontaktperson og ein nøkkelperson i arbeidet med å sørge for at familien og barnet får eit heilskapleg og koordinert tenestetilbod. Barnekoordinatoren skal saman med familien arbeide for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet. Familien treng ikkje sjølv gjennomføre nødvendige aktivitetar for å sikre eit koordinert tenestetilbod, dersom familien ikkje ønskjer det.

 1. Trykk her for å laste ned søknadsskjema for individuell plan og koordinator
 2. I søknaden må du skildre behovet ditt for individuell plan og koordinator.
 3. Det er du som treng hjelp, eventuelt pårørande med fullmakt, som skal skrive under søknaden.
 4. Send søknad med eventuelle vedlegg til Osterøy kommune, Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg.

Kva kostar det?

Barnekoordinator er gratis.

Kva får du?

Barnekoordinatoren skal sørge for:

 • Koordinering av det samla tenestetilbodet
 • Å ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbod om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester
 • At familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet
 • At familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner, at familien og barnet gis veiledning i deres kontakt med disse, og at det formidles kontakt eller henvisning videre til slike tjenester eller organisasjoner
 • Fremdrift i arbeidet med individuell plan for dei som har dette

Kommunens plikt til å oppnemne barnekoordinator gjeld fram til barnet har fylte 18 år.


Krav til søkjar

 • Familien må ha eller vente barn med alvorlig sykdom, alvorlig skade eller alvorlig nedsatt funksjonsevne
 • Barnet har eller vil få behov for helse- og omsorgstenester og andre velferdstenester (dvs. barnehage, skole, ytelser fra NAV osv)
 • Barnet må ha behov for langvarige tenester, samt at tenestene må være sammensatte eller ha behov for koordinering.
 • Foresatte eller barnet sjølv ønskjer barnekoordinator

Kva skjer vidare med søknaden din?

Søknaden vil bli handsama av koordinerande eining. Dersom du fyller vilkåra for koordinator vil koordinerande eining ta stilling til kva tenesteområde som skal få ansvar for å oppnemne ein koordinator til deg.
Dersom vi ikkje kan gi deg eit endeleg svar innan ein månad, skal du få skriftleg melding om grunnen til det og når du kan vente eit endeleg svar.

Kontakt oss: 

Kathrine Skår Halland
Systemkoordinator,
Koordinerande eining

 • Mobil: 980 40 022
 • E-post: koordinerande.eining@osteroy.kommune.no

Postadresse:
Osterøy kommune
Geitaryggen 8
5282 Lonevåg

Klage på vedtak

Trykk her for å lese korleis du kan klage på eit vedtak, eller tilbodet du får.

Kontakt oss

Kathrine Skår Halland
Systemkoordinator,
Koordinerande eining

 • Mobil: 980 40 022
 • E-post: koordinerande.eining@osteroy.kommune.no

Postadresse:
Osterøy kommune
Geitaryggen 8
5282 Lonevåg