Koronavaksine

Har du fastlege i kommunen?

 • Då kan du få både influensa- og koronavaksine hjå fastlegen din dersom du er anbefalt å ta desse vaksinane.
 • Bestill vaksinetid (etter veke 42) ved å senda elektronisk timebestilling "timeønske" gjennom helsenorge.no/app, eller ring ditt legekontor for å avtale tid. Gje beskjed om du vil ha ei eller begge vaksinane.

Har du ikkje fastlege?

 • Om du ikkje har fastlege, og er anbefalt vaksine, kan du få koronavaksine på Osterøy helsestasjon.
 • Det vert drop-in på helsestasjonen 13.11, 16.11 og 04.12 mellom kl. 13.00-17.00.
 • Nytt helst desse vaksineringsdagane, men om tidspunkta ikkje passar, ta kontakt med helsestasjonen på tlf. 45374506.

Barn og gravide

 • Kan få vaksine på helsestasjon.  
 • Ta kontakt via Helse Norge, eller på telefon 45374506.

Osterøy kommune har for tida ikkje avtale med apotek om koronavaksinering.

 

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalar at desse gruppene tar ny oppfriskingsdose haust/vintersesong 2023/24:

 • personar som er 65 år og eldre, og sjukeheimsbebuarar
 • personar i aldersgruppa 18-64 år som inngår i ei risikogruppe
 • ungdom i aldersgruppa 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom
 • barn 5-11 år med alvorleg grunnsjukdom dersom barnet sin lege vurderer dette som viktig
 • gravide i 2. og 3. trimester

Kven kan få koronavaksine?

Aldersgruppe over 65 år
 • Folkehelseinstituttet anbefalar oppfriskingsdosar for alle over 65 år. 
Aldersgruppe 18-64 år med underliggjande risiko for alvorleg sjukdomsforløp

Regjeringa har beslutta at kommunane no kan gje oppfriskningsdose mot covid-19 også til risikogrupper mellom 18 og 64 år. Vaksinasjon av denne gruppa kan starta opp så snart kommunen har kapasitet til å tilby dette.

Personar i aldersgruppa 18-64 år med følgjande sjukdommar/helsetilstandar vurderast å ha ein auka risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.
Aldersgruppe 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose.

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over.

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.
Gravide

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Grunnvaksinering 1. og 2. dose
 • Om ein manglar 1., 2. eller 3. dose kan ein også bestille seg time desse datoane. 
 • Dette gjeld alle personar 5 år og over. 
Kva vaksiner kan du ta samstundes?

Informasjonsplakat - kva for vaksiner kan takast samstundes


Sist oppdatert: 08.11.2023
Publisert: 11.11.2021