Prisar

Heimetenester

  Maks inntekt Abonnement Timepris
Inntil 2G kr 212 798 Kr 215 kr 215
2G-3G kr 319 197 kr 1000 kr 250
3G-4G kr 425 596 kr 1 375 kr 275
4G-5G kr 531 995 kr 2 070 kr 345
Over 5G   kr 2 610 kr 435

Tryggleiksalarm

   
Inntekt inntil 2G 300,- pr månad
Inntekt over 2G 460,- pr månad

Langtidsopphald i institusjon

Det er den samla inntekta til husstanden din som avgjer kor mykje du må betale.

Grunnlag for utrekning av inntekt:

  • Sist tilgjengelege skattelikning basert på huslyden si samla skattbare inntekt før særfrådrag. 
  • Hjelpestønad frå folketrygda til hjelp i heimen.
  • Omsorgsstønad  skal ikkje takast med i inntektsgrunnlaget.

Til huslyden reknar ein berre ektefelle/sambuar og born under 18 år dersom hjelpa vert ytt på grunnlag av barnet sitt omsorgs- og/eller pleiebehov.

Grunnbeløpet i folketrygden - 1G = Kr 106 399,-  

Sjå Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstenester for meir informasjon. 

Korttidsopphald i institusjon

Pris kr 180,- pr døgn. 

Brukarbetalinga følgjer makspris som blir fastsett i forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester. Dersom opphaldet strekkjer seg ut over 60 dagar i kalenderåret, vert det krevd vederlag som for langtidsopphald.

Dagsenter

Haldorvika: Dagtilbod med middag kr 185,- per dag. 

Dagrehabilitering: Med middag kr 120,- per dag.

Sjå dagtilbod.

Middagslevering

Kr 100,- pr dag, inkluderer middag og dessert. 

Matprisar på Raus bufellesskap

Kr 54,- pr middag

Kr 37,- pr lunsj

Matprisar på Haus BUF

Kr 2.970,- pr månad


Sist oppdatert: 11.05.2022
Publisert: 20.11.2018