Prisar

Heimetenester

  Maks inntekt Abonnement Timepris
Inntil 2G kr 237 240 Kr 230 kr 230
2G-3G kr 355 860 kr 1092 kr 273
3G-4G kr 474 480 kr 1 496 kr 299
4G-5G kr 593 100 kr 2 268 kr 378
Over 5G   kr 2 835 kr 473

Tryggleiksalarm

   
Inntekt inntil 2G 315,- pr månad
Inntekt over 2G 494,- pr månad

Det er den samla inntekta til husstanden din som avgjer kor mykje du må betale.

Grunnlag for utrekning av inntekt:

  • Sist tilgjengelege skattelikning basert på huslyden si samla skattbare inntekt før særfrådrag. 
  • Hjelpestønad frå folketrygda til hjelp i heimen.
  • Omsorgsstønad skal ikkje takast med i inntektsgrunnlaget.

Til huslyden reknar ein berre ektefelle/sambuar og born under 18 år dersom hjelpa vert ytt på grunnlag av barnet sitt omsorgs- og/eller pleiebehov.

Grunnbeløpet i folketrygden - 1G = Kr 118 620,- 

Langtidsopphald i institusjon

Prisen for opphald i institusjon vert satt i samsvar med «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstenester».

Sjå Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstenester for meir informasjon.  

Korttidsopphald i institusjon

Pris kr 193,- pr døgn. 

Brukarbetalinga følgjer makspris som blir fastsett i forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester. Dersom opphaldet strekkjer seg ut over 60 dagar i kalenderåret, vert det krevd vederlag som for langtidsopphald.

Dagsenter

Haldorvika: Dagtilbod med middag kr 202,- per dag. 

Dagrehabilitering: Med middag kr 130,- per dag. (inkl. 109,- kr for middag) 

Sjå dagtilbod.

Osterøytunet kjøkken

109,- kr pris pr middag 

Matprisar på Raus bufellesskap

Kr 75,- pr middag

Kr 22,- pr Kaffi/Kaffimat 

Matprisar på Raus

Kr 4500,- pr månad for alle måltider

Måltidar Hauge buf

Frukost og kvelds: Kr 27,- 

Kaffimat: Kr 22,- 


Sist oppdatert: 13.02.2024
Publisert: 20.11.2018