Prisar

Heimetenester

  Maks inntekt Abonnement Timepris
Inntil 2G kr 199 716 Kr 210,-  kr 210
2G-3G kr 299 574 kr 940 kr 235
3G-4G kr 399 432 kr 1 300 kr 260
4G-5G kr 499 290 kr 1 950 kr 325
Over 5G kr 499 290 kr 2 460 kr 410

Tryggleiksalarm

   
Inntekt inntil 2G 282,- pr månad
Inntekt over 2G 434,- pr månad

Langtidsopphald i institusjon

Det er den samla inntekta til husstanden din som avgjer kor mykje du må betale.

Grunnlag for utrekning av inntekt:

  • Sist tilgjengelege skattelikning basert på huslyden si samla skattbare inntekt før særfrådrag. 
  • Hjelpestønad frå folketrygda til hjelp i heimen.
  • Omsorgsløn skal ikkje takast med i inntektsgrunnlaget.

Til huslyden reknar ein berre ektefelle/sambuar og born under 18 år dersom hjelpa vert ytt på grunnlag av barnet sitt omsorgs- og/eller pleiebehov.

Grunnbeløpet i folketrygden - 1G = Kr 99.858,-  

Sjå Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstenester for meir informasjon. 

Korttidsopphald i institusjon

Pris kr 170,- pr døgn. 

Brukarbetalinga følgjer makspris som blir fastsett i forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester. Dersom opphaldet strekkjer seg ut over 60 dagar i kalenderåret, vert det krevd vederlag som for langtidsopphald.

Dagtilbod

Prisane er inkludert middag og transport. 

Sjå dagtilbod.

Middagslevering

Kr 94,- pr dag, inkluderer middag og dessert. 

Matprisar på Reigstad bufellesskap

Kr 50,- pr middag

Kr 35,- pr lunsj

Matprisar på Haus BUF

Kr 2.800,- pr månad


Sist oppdatert: 08.01.2020
Publisert: 20.11.2018