Prisar

Heimetenester

  Maks inntekt Abonnement Timepris
Inntil 2G kr 202 702 Kr 210,-  kr 210
2G-3G kr 304 053 kr 968 kr 242
3G-4G kr 405 404 kr 1 340 kr 268
4G-5G kr 506 755 kr 2 010 kr 335
Over 5G kr 506 755 kr 2 532 kr 422

Tryggleiksalarm

   
Inntekt inntil 2G 290,- pr månad
Inntekt over 2G 447,- pr månad

Langtidsopphald i institusjon

Det er den samla inntekta til husstanden din som avgjer kor mykje du må betale.

Grunnlag for utrekning av inntekt:

  • Sist tilgjengelege skattelikning basert på huslyden si samla skattbare inntekt før særfrådrag. 
  • Hjelpestønad frå folketrygda til hjelp i heimen.
  • Omsorgsstønad  skal ikkje takast med i inntektsgrunnlaget.

Til huslyden reknar ein berre ektefelle/sambuar og born under 18 år dersom hjelpa vert ytt på grunnlag av barnet sitt omsorgs- og/eller pleiebehov.

Grunnbeløpet i folketrygden - 1G = Kr 101 351,-  

Sjå Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstenester for meir informasjon. 

Korttidsopphald i institusjon

Pris kr 175,- pr døgn. 

Brukarbetalinga følgjer makspris som blir fastsett i forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester. Dersom opphaldet strekkjer seg ut over 60 dagar i kalenderåret, vert det krevd vederlag som for langtidsopphald.

Dagtilbod

Prisane er inkludert middag og transport. 

Sjå dagtilbod.

Middagslevering

Kr 97,- pr dag, inkluderer middag og dessert. 

Matprisar på Reigstad bufellesskap

Kr 52,- pr middag

Kr 36,- pr lunsj

Matprisar på Haus BUF

Kr 2.884,- pr månad


Sist oppdatert: 12.04.2021
Publisert: 20.11.2018