Søkje middagslevering

Middagslevering eller matombringing er eit tilbod til deg, som på grunn av sjukdom, funksjonstap alder eller andre årsaker, ikkje kan lage middag sjølv.

Slik søkjer du

Trykk her for å laste ned søknadsskjemaet for helse- og omsorgstenester

I søknaden må du skildre behovet ditt og grunngje kvifor du søkjer.

Sidan søknaden inneheld opplysningar om helsetilstanden din, er det ikkje trygt å sende søknaden på e-post. Lever søknaden og vedlegga på rådhuset i Lonevåg eller send dei til:

Osterøy kommune
Helse, omsorg og sosial
Geitaryggen 8
5282 Lonevåg

Kva skjer vidare?

 • Vi vurderer søknaden din, og finn det tilbodet som passar best for deg.
 • Vi tar kontakt med deg dersom vi treng fleire opplysningar eller ønskjer å besøke deg.
 • Vi prøver å svare deg innan fire veker. Dersom vi ikkje klarer det, tar vi kontakt med deg og fortel kor lang tid det vil ta før du får svaret.

Kva kostar det? 

Kr 97,- pr middag med dessert. 

Kva får du?

 • Vi leverer middagen heim til deg to gonger i veka.
 • Du kan få spesialkost ved dokumentert behov.
 • Du kan få hjelp til å varme middagen om du er ute av stand til det sjølv.
 • Du får ernæringsrik og variert kost.
 • Du får middag og dessert og kan velje mellom stor og liten porsjon, prisen er den same.  

Krav til søkjar

 • Du må ha behov for hjelp på grunn av sjukdom, alder eller funksjonstap.
 • Du må bu i Osterøy kommune.
 • Du må ha eit kjøleskap til å oppbevare middagane.
 • Du må ha mikrobølgjeomn eller komfyr til varme opp middagen.
 • Dersom heimehjelpen skal varme opp middagen for deg, må du ha mikrobølgjeomn.

Du treng ikkje lenger søkje om endringar

Dersom du har vedtak om middag, skal du melde følgjande ønske om endringar direkte til heimetenesta:

 • endring i storleik på porsjon
 • endring i antal dagar med middagslevering per veke
 • endring i kost (normal-/og spesialkost)

Kontakt oss

Har du spørsmål om tenesta, ta kontakt med forvaltningskontoret

Telefon:

Telefontid kvar dag kl. 10.00-14.00.

Anette Knutsen

 • Telefon: 945 39 393

Hanne Bernes Øvsthus

 • Telefon: 409 12 114

Hugs at det ikkje er trygt å sende informasjon om helsetilstand eller andre sensitive opplysningar på e-post.

Klage på vedtak

Trykk her for å lese korleis du kan klage på eit vedtak eller tilbodet du får.


Sist oppdatert: 10.01.2022
Publisert: 07.11.2018