Søkje sjukeheimsplass

Korttidsopphald i sjukeheim

Eit korttidsopphald i sjukeheim er tidsavgrensa. Målet med opphaldet kan vere å kartleggje helsetilstanden og ernæringsstatusen din eller vurdere kva behov du har for hjelp, behandling, rehabilitering og opptrening.

Slik søkjer du

Trykk her for å laste ned søknadsskjema for helse- og omsorgstenester

I søknaden må du skildre behovet ditt og grunngje kvifor du søkjer.

Sidan søknaden inneheld opplysningar om helsetilstanden din, er det ikkje trygt å sende søknaden på e-post. Lever søknaden og vedlegga på rådhuset i Lonevåg eller send dei til:

Osterøy kommune 
Helse, omsorg og sosial 
Geitaryggen 8 
5282 Lonevåg

Kva skjer vidare?

 • Vi vurderer søknaden din, og finn det tilbodet som passar best for deg.
 • Vi tar kontakt med deg dersom vi treng fleire opplysningar eller ønskjer å besøke deg.
 • Vi prøver å svare deg innan fire veker. Dersom vi ikkje klarer det, tar vi kontakt med deg og fortel kor lang tid det vil ta før du får svaret.

Søknadsfrist

Det er ikkje søknadsfrist. Vi behandlar alle søknadane etter kvart som dei kjem inn til oss.

Kva kostar det?

Sjå oversikt over prisar her. 

Kva får du?

 • du får tilbod om det opphaldet vi vurderer er best for deg
 • du får hjelp av autorisert helsepersonell
 • du får individuelt tilpassa hjelp til det du ikkje meistrar sjølv
 • du får medisinsk behandling og pleie ved sjukdom
 • du får tilsyn av sjukeheimslege
 • du får tilbod om å delta på sosiale aktivitetar på institusjonen
 • du får fysioterapi ved behov
 • du får gratis medisinar
 • du får fri tannbehandling ved offentleg klinikk

Krav til søkjar

 • du har behov for ei overgangsordning etter utskriving frå sjukehus
 • du har behov for å få kartlagt vidare hjelpebehov
 • du treng hjelp til opptrening
 • du treng sosial stimulering
 • du treng hjelp til ernæring

Kontakt oss

Har du spørsmål om tenesta, ta kontakt med forvaltningskontoret 

Send ein e-post til forvaltninghelseogomsorg@osteroy.kommune.no

Hanne Bernes Øvsthus

Hugs at det ikkje er trygt å sende informasjon om helsetilstand eller andre sensitive opplysningar på e-post.

Klage på vedtak

Trykk her for å lese korleis du kan klage på eit vedtak eller tilbodet du får.

 

Langtidsopphald i sjukeheim

Langtidsopphald på ein sjukeheim er eit tilbod til eldre og sjuke som ikkje kan bu heime fordi dei treng helse- og omsorgshjelp store delar av døgnet. For å få langtidsplass i institusjon må det først ha vore vurdert og prøvd andre alternative tenester.

Slik søkjer du

Trykk her for å laste ned søknadsskjema for helse- og omsorgstenester

I søknaden må du skildre behovet ditt og grunngje kvifor du søkjer.

Sidan søknaden inneheld opplysningar om helsetilstanden din, er det ikkje trygt å sende søknaden på e-post. Lever søknaden og vedlegga på rådhuset i Lonevåg eller send dei til:

Osterøy kommune 
Helse, omsorg og sosial 
Geitaryggen 8
5282 Lonevåg

Kva skjer vidare?

 • Vi vurderer søknaden din, og finn det tilbodet som passar best for deg.
 • Vi tar kontakt med deg dersom vi treng fleire opplysningar eller ønskjer å besøke deg.
 • Vi prøver å svare deg innan fire veker. Dersom vi ikkje klarer det, tar vi kontakt med deg og fortel kor lang tid det vil ta før du får svaret.

Søknadsfrist

Det er ikkje søknadsfrist. Vi behandlar alle søknadane etter kvart som dei kjem inn til oss.

Kva kostar det?

Prisen er forskjellig frå brukar til brukar, og blir fastsett etter kva økonomi du har.

Kva får du?

 • Du får tilbod om den plassen som passar best for deg
 • Du får hjelp av helsepersonell
 • Du får individuelt tilpassa hjelp til det du ikkje meistrar sjølv
 • Du får medisinsk behandling og pleie ved sjukdom
 • Du får tilsyn av sjukeheimslege
 • Du får tilbod om å delta på sosiale aktivitetar ved institusjonen
 • Fri medisin
 • Fri tannbehandling ved offentleg klinikk

Krav til søkjar

 • Du har vedvarande og omfattande behov for behandling eller oppfølging
 • Du har behov som etter ei fagleg vurdering berre kan dekkast ved langtidsopphald i sjukeheim
 • Andre tenester må vere vurdert eller prøvd

Kontakt oss

Har du spørsmål om tenesta, ta kontakt med forvaltningskontoret 

Send ein e-post til forvaltninghelseogomsorg@osteroy.kommune.no

Hanne Bernes Øvsthus

Hugs at det ikkje er trygt å sende informasjon om helsetilstand eller andre sensitive opplysningar på e-post.

Klage på vedtak

Trykk her for å lese korleis du kan klage på eit vedtak eller tilbodet du får.

Les meir 


Sist oppdatert: 03.05.2022
Publisert: 06.11.2018