HjemHelse, omsorg og sosialEldreomsorgSøkje døgnrehablilitering

Søkje døgnrehablilitering

Døgnrehabiliteringa er eit tilbod som vert tildelt etter søknad. Tilbodet vert tilpassa ved behov, og lagt til rette for personar som treng spesiell opptrening for ein kortare periode, etter sjukdom eller sjukehusopphald. 

Døgnrehabiliteringa foregår på Osterøytunet.

Slik søkjer du

Trykk her for å laste ned søknadsskjemaet for helse- og omsorgstenester

I søknaden må du skildre behovet ditt og grunngje kvifor du søkjer.

Sidan søknaden inneheld opplysningar om helsetilstanden din, er det ikkje trygt å sende søknaden på e-post. Lever søknaden og vedlegga på rådhuset i Lonevåg eller send dei til:

Osterøy kommune
Helse, omsorg og sosial
Geitaryggen 8
5282 Lonevåg

Kva skjer vidare?

  • Vi vurderer søknaden din, og finn det tilbodet som passar best for deg.
  • Vi tar kontakt med deg dersom vi treng fleire opplysningar eller ønskjer å besøke deg.
  • Vi prøver å svare deg innan fire veker. Dersom vi ikkje klarer det, tar vi kontakt med deg og fortel kor lang tid det vil ta før du får svaret.

Kva får du?

  • Rehabilitering er ei tidsavgrensa rehabilitering der fokus er å meistre oppgåver i kvardagen.
  • Rehabiliteringa er eit samarbeid mellom deg og eit tverrfaglig team som består av fysioterapeut og/eller ergoterapeut, sjukepleiar og helsefagarbeidar.
  • Vi lagar ein plan ut frå måla dine, og du får tett oppfølging.

Krav til søkjar

Rehabilitering er for deg som

  • ønskjer å meistre kvardagsaktiviteter igjen heime eller i nærmiljøet
  • er motivert for å gjere ein eigeninnsats

Kontakt oss

Har du spørsmål om tenesta, ta kontakt med forvaltningskontoret

Telefon:

Telefontid kvar dag kl. 10.00-14.00.

Anette Knutsen

  • Telefon: 945 39 393

Hanne Bernes Øvsthus

  • Telefon: 409 12 114

Hugs at det ikkje er trygt å sende informasjon om helsetilstand eller andre sensitive opplysningar på e-post.

Klage på vedtak

Trykk her for å lese korleis du kan klage på eit vedtak eller tilbodet du får.


Sist oppdatert: 10.01.2022
Publisert: 12.12.2018