Kommunal bustad

Som kommune har vi eit ansvar for å bidra til at alle har ein god og trygg stad å bu. Vi kan medverke til å skaffe deg ein stad å bu, om du ikkje klarar dette på eiga hand.

Slik søkjer du

Du søkjer kommunal bustad elektronisk. Systemet me nyttar heiter Kobo og er utvikla av Husbanken. Det er enkelt, brukarvenleg og laga for å ivareta ditt personvern. Det er Osterøy kommune som mottar og behandlar din søknad om kommunal bustad. 

Trykk her for å komme til søknadsskjema.

 • Før du opnar skjemaet, ha klar dokumentasjon som viser kva inntekt du har og husleigekontrakt for noverande bustad.
 1. Er du skilt eller separert, må du legge veg kopi av skifteavtale.
 2. Er du utanlandsk statsborgar, må du legge ved kopi av pass eller opphaldsløyve frå UDI.

Søknaden kan og sendast som brev til 

Osterøy kommune
Geitaryggen 8 
5282 Lonevåg

Vi handsamar søknadane etter kvart som dei kjem inn. Du får svar frå oss innan 4 veker frå vi har mottatt søknaden din.

Kva kostar det?

Leigekontrakt etter avtale.

Kva får du?

Gjennomgangsbustad er eit mellombels butilbod. Leigekontrakten vil normalt ikkje vare lenger enn tre år.

Krav til søkjar

Målgruppa for tilbodet er økonomisk og sosialt vanskelegstilte, flyktningar, eldre, funksjonshemma, eller andre som treng hjelp i ein kortare eller lenger periode.

Du som søker må:

 • Vere fylt 18 år.
 • Vere utan bustad.
 • Registrert i folkeregisteret som busett i kommunen, og ha opphaldt deg her dei siste 12 månadane.
 • Vere norsk statsborgar eller i introduksjonsprogram for flyktningar.
 • På grunn av sjukdom eller sosiale årsaker ha trong for endring av noverande bustadforhold.
 • Låg inntekt.
 • Ikkje skulde husleige til kommunen.
 • Ikkje ha mislighalde kommunalt lån.

Har du blitt kasta ut av ein kommunal bustad, kan du ikkje søke på nytt før det har gått eitt år.

Klage på vedtak

Du kan klage på vedtaket, dersom du meiner at det byggjer på feil opplysningar.

Klagefristen er tre veker frå du har mottatt vedtaket. Klagen må vere skriftleg.

 


Sist oppdatert: 20.03.2023
Publisert: 07.11.2018