HjemHelse, omsorg og sosialSørfjorden Barnevern

Sørfjorden Barnevern

 

Barneverntenesta tilbyr støtte og hjelp til barn, unge og deira familiar.

Er det vanskeleg heime, eller er du bekymra for korleis nokon du kjenner har det? 

Barneverntenesta skal bidra til trygge oppvekstvilkår for barn og unge, og den skal sikra at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse eller utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal såleis både driva førebyggjande arbeid, i tillegg til å verna om dei barna som har behov for det. Omsynet til kva som er best for barnet er avgjerande.

Hjelpetiltak kan vera foreldrerettleiing, miljøarbeid, familieråd, besøksheim og støtte til fritidsaktivitetar for barn. Barneverntenesta er oppteken av at barn og unge skal få oppleve at dei har medverknad på tiltak frå barnevernet, når deira alder og modning tilseier det.

Alle tiltak som barneverntenesta set i gang, skal vera til det beste for barnet. Tiltaka vil difor vera ulike frå situasjon til situasjon, og frå eit barn til eit anna.

Målgruppe: Barn og ungdom under 18 år. Ved samtykke frå ungdommen kan tiltak vidareførast inntil ungdomen har fylt 23 år.

Når bør du melda frå? Om du er uroa for om eit barn får god nok omsorg, bør du melda frå til barnevernet. Di bekymringsmelding kan vera viktig for barnet eller ungdommen det gjeld.

Du treng ikkje vera sikker på at noko er gale før du melder frå. Har du ei magekjensle på at barnet ikkje har det bra, bør du kontakte barnevernet. Det er barnevernet sin jobb å vurdere korleis meldinga skal følgast opp. Di oppgåve er å sørgja for at barnevernet får vita om barn og unge som har det vanskelig.

Meir informasjon om barnevern: https://www.bufdir.no/barnevern/

 

Bekymringsmelding til barnevernet

Bekymringsmelding frå offentleg tilsette

Bekymringsmelding til barnevernet (ks.no)

Melding sendast digitalt. Dersom du vil melde munnleg kan du kontakte oss på telefon så ordnar vi ein avtale. Vi vil då skrive ned meldinga ilag med deg i møtet. 

 

Oppfølging av meldinga

Du får ei skriftleg tilbakemelding på at vi har mottatt meldinga di og om meldinga vil føre til ei vidare undersøking innan 3 veker.
Når vi har undersøkt og konkludert i saka, skal du ha skriftleg melding om at saka er avslutta og om vi eventuelt set inn tiltak.

Dersom foreldra samtykker, eller vi meiner det er avgjerande, kan du få fleire opplysningar.

Dersom du har sendt ei melding, men framleis er bekymra etter ei stund, er det viktig at du tar kontakt med barnevernet på nytt. Om du melder på ny, ikkje ta for gitt at vi kjenner til alt sjølv om vi er eller var inne i saka.

 Bekymringsmelding frå privatpersonar

Er du uroa for eit barn eller ein ungdom? Slik kan du som privatperson ta kontakt med eller sende ei bekymringsmelding til barnevernet.

Når bør du melde?

Meld ifrå til barnevernet om du er bekymra for om eit barn får god nok omsorg, eller er bekymra for måten ein ungdom oppfører seg på. Meldinga di kan vere viktig for barnet eller ungdommen det gjeld.

Du treng ikkje vere heilt sikker på om noko er gale før du melder. Det er vår oppgåve i barnevernet å vurdere korleis vi skal følgje opp meldinga di.

Du kan ringe barnevernet anonymt om du vil drøfte saka før du melder.

Kan du vere anonym?

Du kan velje om du vil vere anonym eller ikkje.
Du kan vere anonym for både barnevernstenesta og familien det gjeld, eller du kan seie namnet til barnevernet, men be om at namnet ikkje vert gjort kjent for foreldra. Fordelen med den siste varianten er at barnevernet kan kontakte deg om vi har spørsmål eller treng meir informasjon.

Korleis melder du?

Du bør sende meldinga skriftleg. Då er det lettare å unngå misforståingar.

Meldinga bør innehalde:

  • kven meldinga gjeld og kva som gjer at du er bekymra, gjerne med døme
  • informasjon om meldinga byggjer på noko du observerte ein gong eller over lengre tid
  • om det er andre som kan ha opplysningar til saka
  • kontaktinformasjon til deg dersom du ikkje vel å vere anonym

Dersom du vil melde munnleg kan du ta kontakt med oss på telefon, så ordnar vi ein avtale. Då skriv vi ned meldinga ilag med deg i møtet.

Bekymringsmelding til barnevernet (ks.no)

Melding sendast digitalt. Dersom du vil melde munnleg kan du kontakte oss på telefon så ordnar vi ein avtale. Vi vil då skrive ned meldinga ilag med deg i møtet.

Ønskjer du å sende melding i post kan du nytte dette skjema

skjema-privatperson.docx (live.com)

Oppfølging av meldinga

Dersom du sender oss ei melding med namn og adresse skal du ha ei stadfesting på at meldinga er mottatt.

Dersom du har sendt ei melding, men framleis er bekymra etter ei stund, er det viktig at du tar kontakt med barnevernet på nytt.

Kontaktinformasjon

Sørfjorden Barnevern 

Telefon: 945 08 710      (mellom klokka 09:00-14:30)


Besøksadresse:
Fotlandsvegen 27

5282 Lonevåg

 

Postadresse:
Osterøy kommune
Postboks 1

5293 Lonevåg

Org.nr: 864 338 712


Barnevernleiar: Jannicke Sandvik
E-post: jannicke.sandvik@osteroy.kommune.no

 

Barnevernvakt


Barnevernvakta er ein del av den kommunale barneverntenesta i Osterøy kommune, og barnevernet sin akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovudoppgåva er å bistå barn og familiar med akutt hjelpebehov når kommunen si barnevernteneste er stengt.

Tlf.: 55 36 11 80

Ope alle dagar utenom ordinær arbeidstid:
* 16:00 – 08:00 kvardagar
* Heile døgnet i helg og ved høgtider.

Vis i kart

Rapportskjema

Ulike rapportskjema finn du her

Sist oppdatert: 08.05.2023
Publisert: 06.11.2018