HeimBarnehageSøkje eller endre plass

Søkje eller endre plass

Slik søkjer du

Informasjon om opptaket

Vi gjennomfører samordna opptak. Det betyr at du må sende søknaden din til kommunen anten du søkjer plass i kommunal eller privat barnehage.

Nokre av dei private barnehagane har eigne opptakskriterier. Desse finn du i vedtektene til dei enkelte barnehagane, sjå heimesidene deira.

Trykk her for å lese meir om alle barnehagane i kommunen vår. 

Slik søkjer du

Søk barnehageplass seinast 1.mars

Ønsker du barnehageplass på Osterøy frå hausten 2024, søk elektronisk seinast 1.mars. Hovudopptaket gjeld barn som ikkje har barnehageplass, og som fyller kriteriene for lovfesta rett til plass.

Ønsker du å bytte barnehage? Søknadsfrist er 15. februar.

For å ha rett til plass ved hovudopptaket

 • må barnet vere fylt eitt år innan utgangen av november 2024
 • må du søke om barnehageplass seinast 1. mars 2024
 • må du ønske oppstart seinast høsten 2024
 • kan ikkje barnet allereie ha ein barnehageplass på Osterøy per 1. mars 2024

Hovudopptaket pågår fram til alle barn med rett til barnehageplass har fått tilbod om ein plass. I denne perioden kan du ikkje endre søknaden din.

Her er ei steg-for-steg-rettleiing om korleis du søkjer barnehageplass

Trykk her for å søkje barnehageplass

Skal du sende ekstra dokumentasjon?

Last det opp i søknaden på Vigilo eller send via eDialog til postmottaket i kommunen. Trykk her for å logge inn i eDialog Osterøy kommune postmottak.

Kva skjer etter du har sendt søknaden? 

Du som søkjer plass i hovudopptaket får:

 • stadfesting av at søknaden er motteke med ein gong du har sendt søknaden
 • tilbod om barnehageplass i hovedopptaket vert vanlegvis sendt ut i mars-april, med oppstart etter sommaren

 Du som søkjer ledige plassar utanom hovudopptaket får:

 • stadfesting på e-post med ein gong du har sendt søknaden
 • berre skriftleg svar når vi har ledig plass og vi kan gi deg eit tilbod
 • ikkje svar om vi ikkje har ledige plassar, men søknaden din havnar automatisk på ventelista vår
Før du tek imot tilbod om barnehageplass

Det er viktig at du leser vedtektene før du tek imot tilbodet om barnehageplass. Når du takker ja til tilbod om barnehageplass, bekrefter du samstundes at du har lest og forstått vedtektene. For eksempel kan reglene for oppsigelsestid variere mellom dei ulike barnehagene. Ta kontakt med barnehagen hvis du har spørsmål om vedtektene.

Dei kommunale barnehagane har felles vedtekter og dei finn du her.

Du finn dei private barnehagane sine vedtekter under presentasjonen av barnehagane.

 

Har du rett på plass?

Kven har rett på barnehageplass?

For å ha rett til barnehageplass må du:

 • bu i kommunen
 • søkje barnehageplass innan fristen for hovudopptaket 1. mars

Dersom barnet ditt fyllet eitt år i august, september, oktober eller november har du rett på plass den månaden barnet ditt fyller år. Barn som er født desse fire månadane må med andre ord ikkje betale for plassen før dei startar i barnehagen.

Hovudopptaket skjer i perioden frå mars til juni. I denne perioden kan du ikkje endre på søknaden.

Du kan sjølvsagt søkje barnehageplass utanom hovudopptaket og få tilbod om vi har ledige plassar.

Har barnet ditt rett til prioritet?

Kommunen skal prioritere å gi plass til følgjande barn i hovedopptaket:

 • Barn med nedsett funksjonsevne
 • Barn med vedtak etter Lov om barneverntjenester §4-12 og 4-4, andre og fjerde ledd

Søkjer du prioritet til barnehageplass kan du laste opp dokumentasjonen i Vigilo.

Hugs frist 1. mars for hovudopptaket.

Endre, flytte eller bytte plass?

Flyttar du til ein annan stad i kommunen kan du behalde barnehageplassen du har. Flyttar du ut av kommunen, mister du retten til å behalde barnehageplass i kommunale barnehagar den månaden du flyttar.

Ønskjer du plass i ein annan barnehage, må du sjølv søkje om ny barnehageplass. Bruk det vanlege søknadsskjemaet, men kryss av for at du ønskjer å bytte barnehage.

Kommunale barnehagar gir tilbod om fulldagsplassar, det vil sei 5-dagars plass. Tidlegare har kommunale barnehagar hatt tilbod om 80% plass, og dei barna som allereie har avtale om 80% plass beheld plassen fram til skulestart.

Reglar for oppseiing
 • Skal barnet ditt slutte i barnehagen i løpet av barnehageåret, registerer du oppseiinga i Vigilo. Vi set pris på at du tar kontakt med styrar og orienterer om oppseiinga.
 • Dei kommunale barnehagane har ein månad oppseiingstid frå skrifteleg oppseiing er levert. Private barnehagar kan ha andre reglar for oppseiing.
 • Du treng ikkje å seie opp plassen når barnet ditt startar på skulen. Dette skjer automatisk for barn i både private og kommunale barnehagar.

 

Slik seier du opp plassen din

Trykk her for å sei opp barnehageplassen

Vi har felles skjema for søknad og oppseiing av barnehageplass. Kryss av for at du skal seie opp plassen din.

Private barnehager har eigne vedtekter.

Les meir

Opptaksordning - søke barnehageplass i Osterøy kommune.pdf


Sist oppdatert: 24.01.2024
Publisert: 17.04.2018