HeimBarnehagePrisar og betaling

Prisar og betaling

Kva kostar det?

Full plass

Frå 1.januar 2020 kostar ein full barnehageplass 3.135 kroner per månad.

Redusert plass

Søskenmoderasjon:

  • Du får 30 prosent rabatt på barn nummer to.
  • Du får 50 prosent rabatt på barn nummer tre og fleire.
  • Dersom søsken går i ulike barnehagar i Osterøy kommune (privat- kommunal) gjeld same reglar for søsken moderasjon.

Satsar pr. 01.01.20:

  • 4 dagar veke kr. 2.790,-
  • 5 dagar veke kr. 3.135,-

Det er høve til å ta ekstra betaling for mat/kost i barnehagen.

Har du rett på redusert foreldrebetaling?

Du har rett på redusert pris om:

  • maksprisen for ein barnehageplass er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til hushaldninga
  • den samla inntekta til hushaldninga er lågare enn enn 574.750 kroner.

Har du rett på gratis kjernetid?

Gratis kjernetid betyr 20 timar gratis opphald kvar veke i barnehagen. Har barnet ditt heildagsplass må du sjølv betale for opphald utover dei 20 timane.

Hushald med inntekt lågare enn kr 566.100,- per år som har 2, 3, 4 og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, kan søkje om gratis kjernetid.

Slik søkjer du

Trykk her for å søkje redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid

Du må søkje innan 1. september for å få avslag i prisen frå oppstarten av nytt barnehageår.

  • Du må leggje ved sjølvmeldinga di som dokumentasjon. Dersom noko ikkje er registret på sjølvmeldinga av person- eller kapitalinntekt, må du leggje ved anna relevant dokumentasjon.
  • Merk all dokumentasjon med namnet til barnet ditt og send dokumentasjonen til: Osterøy kommune, Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg. 
  • Som hovudregel gjeld søknaden for eitt barnehageår om gangen.

Her finn du meir info om foreldrebetaling 

Trykk her for å lese meir om ordninga på Utdanningsdirektoratet sine sider.


Sist oppdatert: 06.08.2020
Publisert: 01.11.2018