Utlysing av tilskotsmidlar - SMIL-midlar 2021

For å kunne søkje må det vere ein produksjon på landbrukseigedomen som oppfyller vilkåra i

forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket og som gjev rett på tilskot. Det er vidare krav om godkjend gjødselplan og plantevernjournal.

Det kan søkjast om tiltak som ivaretek natur- og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap, samt tiltak for å redusere forureining eller fremje biologisk mangfald.

Søknadsfrist på midlane er 01. september 2021.                                                                                                                                         

Innlogging til søknadsskjema og meir informasjon om tilskotsordninga finn du her:

Søknadsskjema - Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)


Sist oppdatert: 04.06.2021
Publisert: 04.06.2021